Imium yn dylunio swyddfeydd newydd yng Nghwr y Ddinas

Mae Optimum Credit yn ddarparydd ail forgeisi blaenllaw i berchnogion tai yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.  Ar ôl cwblhau prosiect Dylunio ac Adeiladu ar gyfer eu hadeilad presennol yn llwyddiannus, gofynnodd Optimum Credit i Imium ddylunio gofod newydd ar eu cyfer dros ddau lawr yng Nghwr y Ddinas, Caerdydd. Dechreuodd y prosiect i arwain y…

Gwobrau Eiddo Caerdydd

Cynhelir y Gwobrau Eiddo Caerdydd newydd sbon ar 8 Tachwedd yng Ngwesty’r Gyfnewidfa fel digwyddiad yn ystod y dydd, a bydd yn dathlu pob agwedd ar y farchnad eiddo leol ddynamig – sy’n cynnwys eiddo preswyl i fasnachol, gosodiadau i adeiladau newydd, adeiladau dinesig i adeiladau wedi’u trawsnewid yn llwyr. Dangosodd arweinydd Cyngor Caerdydd Huw…

Lansiad MIPIM Castell Caerdydd

Dydd Mawrth 30 Gorffennaf 2019Castell Caerdydd Daeth mwy na 100 o fusnesau o bob rhan o Gaerdydd a’r Brifddinas-ranbarth ynghyd ar gyfer lansiad partneriaeth 2020 MIPIM Caerdydd. Wedi’i gynnal yng nghastell eiconig Caerdydd, cafodd mynychwyr o’r sector preifat a’r sector cyhoeddus y wybodaeth ar ba gyfleoedd sydd ar gael i fynd i’r gynhadledd eiddo flynyddol…

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Annog Busnesau i Gyflwyno Cynigion Buddsoddi gerbron Fframwaith Newydd

Mae Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi cyhoeddi bod yna Fframwaith Buddsoddi ac Ymyrryd wedi’i greu. Mae’n canolbwyntio ar dair blaenoriaeth y rhanbarth, sy’n cynnwys arloesi, seilwaith a her, gan alluogi’r trosoli mwyaf posibl o’r £495 miliwn sydd gan Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar gael ar gyfer buddsoddi. Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gatalydd…

Mae Optimum Credit yn ddarparydd ail forgeisi blaenllaw i berchnogion tai yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.  Ar ôl cwblhau prosiect Dylunio ac Adeiladu ar gyfer eu hadeilad presennol yn llwyddiannus, gofynnodd Optimum Credit i Imium ddylunio gofod newydd ar eu cyfer dros ddau lawr yng Nghwr y Ddinas, Caerdydd.

Dechreuodd y prosiect i arwain y gwaith dylunio gyda'n tîm yn ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol i dderbyn brîff a chael dealltwriaeth drylwyr o sut mae’r busnes yn gweithio.  Roedd hyn ychydig yn heriol gan fod y cwmni wrthi’n cael ei uno ar y pryd. Roedd hyn yn golygu y byddai’n rhaid i unrhyw gynigion dylunio ystyried y newid yn nifer y staff, yr ethos a’r brandio a fyddai'n digwydd dros y misoedd / blynyddoedd nesaf.

Cysylltodd Optimum Credit ag Imium yn gynnar yn 2019 i Ddylunio, Datblygu a Chyflwyno eu hadeilad newydd yn 4 Cwr y Ddinas, Caerdydd. Yn flaenorol, roedd Imium wedi dylunio a chyflawni Haywood House, cartref Optimum Credit am y 5 mlynedd diwethaf, ond oherwydd llwyddiant a datblygiad mawr y busnes, mewn fawr o dro, roedden nhw’n rhy fawr i’r adeilad ac roedd angen iddynt adleoli i un oedd â lle oedd yn gallu rhoi cartref cysurus i’w niferoedd staff cyfredol a chaniatáu iddynt dyfu yn unol â'u huchelgeisiau hefyd.

Gweithiodd Imium gyda thîm arwain Optimum Credit i lunio brîff a dechrau cynllunio man gwaith a fyddai’n diwallu anghenion busnes sy'n tyfu. Prif ffocws y tîm dylunio oedd sicrhau bod cynllun y gofod newydd yn darparu'r gorsafoedd gwaith, ystafelloedd cyfarfod, swyddfeydd preifat, parthau hyblyg a'r ystafelloedd ymneilltuo yr oedd y tîm arweinyddiaeth wedi gofyn amdanynt. Roedd yn hanfodol bod y swyddfa newydd hefyd yn caniatáu ar gyfer mwy o staff ac yn darparu ar gyfer anghenion amrywiol y gweithlu wrth symud ymlaen, gan roi cyfleoedd iddynt weithio ar y cyd ac fel unigolion. Dadansoddodd y tîm dylunio’r gofod a chreu cynlluniau 2D, rendradau 3D a theithiau cerdded fideo 3D i gyfleu eu syniadau, a gyflwynwyd yn ystod sawl sesiwn ymgysylltu â chleientiaid. Yn dilyn cymeradwyo agweddau gweithredol y cynlluniau, symudodd y broses ddylunio ymlaen i ystyried ar wedd ac ymdeimlad y gofod a datblygwyd cynllun Dylunio Mewnol llawn. Cynhyrchwyd blychau samplau lliw 3D o'r ardaloedd allweddol a gorffeniadau blychau samplau i ddod â'r cynllun yn fyw a threfnwyd ymweliadau â chyflenwyr lleol i brofi dodrefn arfaethedig cyn eu cymeradwyo.

Mae'r dyluniad sy'n deillio o hyn yn un sy'n creu gweithle modern, gweithredol, sy’n llawn parthau cyffyrddus a diddorol i dimau gydweithredu ynddyn nhw, mannau astudio tawel a mannau ymneilltuo. Mae'r gorffeniadau yn gymysgedd o liwiau llwyd, du a phastel mewn gweadau amrywiol yn amrywio o deils hecsagonol marmor lluniaidd i garpedi trwchus moethus a meddal. Mae'r arlliwiau tawel yn rhoi hirhoedledd i'r cynllun, gan ganiatáu i'r cwmni gymhwyso eu brandio eu hunain i lefel o'u dewis heb deimlo'n rhy gorfforaethol ac mewn ffyrdd y gellir eu newid a’u haddasu'n hawdd yn ôl yr angen. Dyluniwyd y brif swyddfa gyda chydweithredu mewn golwg, gyda phob adran wedi'i chysylltu trwy lwybr sy'n cynnig cyfleoedd i ymneilltuo a chydweithio. Mae yna ystod o barthau hyblyg amrywiol wedi'u gwasgaru ledled pob llawr, gan gynnwys lolfa waith gyffyrddus ar y 5ed llawr a fydd yn cael ei defnyddio fel parth aros ac ardal gyfarfod anffurfiol ad hoc gerllaw’r ystafell fwrdd. Mae byrddau gwaith mawr gyda phŵer a goleuadau yn fannau lle gall pobl alw heibio a gweithio ar liniaduron a thabledi, naill ai wrth ddesg boeth neu ei ddefnyddio fel lle i gael seibiant o'u desg. Mae pedwar bwth astudio unigol yn un o'r lleoedd ymneilltuo mwy o faint yn darparu ardal ar gyfer astudio tawel ac yn cynorthwyo’r gefnogaeth y mae Optimum Credit yn ei roi i fyfyrwyr a phobl sy’n dysgu yn y gweithle, tra bod bythau cyfarfod pedwar person mwy yn helpu i ddod dros y broblem o leoedd cyfarfod mwy ffurfiol yn cael eu defnyddio fel mannau i gael sgyrsiau anffurfiol.

Mae gwahanol swyddfeydd Exco pob adran yn addas ar gyfer cyfarfodydd llai rhwng y rheolwyr a'u timau, sy'n golygu y gellir cadw'r ystafell gyfarfod ger y brif dderbynfa ar gyfer cleientiaid ac ymwelwyr a hynny oddi wrth y swyddfa cynllun agored. Yn ogystal â rhannau mwy gweithredol a ffurfiol y swyddfa, mae'r mannau ymneilltuo yn addas ar gyfer gynulliadau mawr, ciniawau grŵp, sgyrsiau un wrth un a gweithio hyblyg. Mae ceginau mawr ar y ddau lawr yn diwallu anghenion y gweithlu sy'n tyfu yn ystod egwyliau ac yn ddelfrydol ar gyfer cynnal digwyddiadau cymdeithasol ar ôl gwaith. Mae paneli nenfwd acwstig gyda goleuadau integredig, wal nodwedd mwsogl bioffilig a gorffeniadau pren cynnes yn rhoi naws wahanol iawn i'r gofod i amgylchedd y swyddfa waith ac yn cynnig newid golygfa i staff heb iddynt orfod gadael yr adeilad.

Nid yn unig mae’r canlyniad terfynol  wedi rhoi lle gwaith i Optimum Credit sy'n diwallu’r brîff gwreiddiol trwy ddarparu ar gyfer y niferoedd sydd eu hangen arnynt ond hefyd mae’n cefnogi ac yn annog gweithlu ystwyth a chydweithredol.