2020 SPONSORSHIP

OUR PACKAGES

MIPIM brings together the most influential players from all international property sectors and also offers unrivalled access to the world’s investment and development community.

This year will mark the event’s 31st anniversary and after a successful attendance in 2019, Cardiff and the Cardiff Capital Region will be returning as joint partners to promote the city-region collectively on the world stage.

Digwyddiad Arbennig Caerdydd yn Noddwr MIPIM

Bydd cyfle unigryw i ddod yn noddwyr ar y cyd â Chaerdydd a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ein digwyddiad arbennig fydd yn cael ei gynnal yng ngwesty Gray d’Albion o 7:30pm tan 10pm.

Mae’r pecyn hwn yn cynnwys holl elfennau’r pecyn aur hefyd, yn ogystal â:

 • Chyfle i wahodd 30 o westeion o’ch dewis
 • Cyfle am siaradwr gwadd yn y digwyddiad
 • Brandio hyrwyddol i’w arddangos yn yr ystafell

Delegation Passes

 • x3 phàs cynrychiolydd MIPIM 2020
 • Cyfle i brynu pasys cynrychiolwyr ychwanegol am bris gostyngol o 1,030.00 EUR tan Ionawr 21 2020.

Partner Events

 • Gwahoddiadau i x3 o gyfarfodydd MIPIM yn y cyfnod cyn MIPIM 2020 gyda’r uwch-gynrychiolwyr o Gyngor Caerdydd a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn bresennol.

Cardiff Stand

 • Logo’r cwmni yn ymddangos ar wal stondin Caerdydd fel partner aur.
 • Hysbyseb un dudalen ym mhrosbectws Cyfoethogi Caerdydd (A5) fydd yn cael ei harddangos ar y stondin a bydd ar gael ar-lein hefyd
 • Defnyddio stondin Caerdydd fel safle am wythnos MIPIM 2020
  Cyfle i siarad yn rhaglen Caerdydd yn MIPIM 2020

Digital and Social Media content

 • Cyfle i gyflwyno cynnwys ar ddatblygiadau a phrosiectau Caerdydd ar gyfer pob cylchlythyr Cyfoethogi Caerdydd a gyhoeddir rhwng 1 Medi 2019 a 31 Mawrth 2020
 •  Cyfle i gael datblygiad neu brosiect Caerdydd o’ch dewis chi i ymddangos ar wefan newydd Caerdydd yn MIPIM
 •  Bydd proffil a logo eich cwmni’n ymddangos ar wefan Caerdydd yn MIPIM – www.cardiffatmipim.co.uk ynghyd â dolen i wefan eich cwmn
 • O leiaf 5 neges Twitter yn ystod ymgyrch MIPIM

PR & Media

 • Cyfle i bartneriaid ddarparu cysylltiadau cyhoeddus ar eu prosiectau/cwmni a fydd yn cael eu cynnwys yn y strategaeth Cysylltiadau Cyhoeddus cyffredinol ar gyfer MIPIM 2020.
 • Cyfweliad ag 1 cynrychiolydd i ymddangos ar www.cardiffatmipim.co.uk
 • x1 dyfyniad yn natganiad i’r wasg Caerdydd a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd cyn MIPIM

Cardiff Event Networking

 • x3 gwahoddiad i ddigwyddiad Unigryw Caerdydd a Phrifddinas-Ranbarth yn MIPIM
 • x3 gwahoddiad i Ginio Diolch Caerdydd yn MIPIM

Travel and Accommodation

 • Bydd tîm Caerdydd yn cynnig cymorth gweithredol llawn i gynrychiolwyr gan gynnwys rheoli digwyddiad, trefnu cyfarfodydd a chyngor a chyflwyniadau ar y safle. 
*Sylwer: Mae taith awyren siarter ar gael i bob partner Caerdydd i’w harchebu trwy Dîm MIPIM am £450 (£795 i’r rheini nad ydynt yn bartneriaid MIPIM). Fodd bynnag, cyfrifoldeb pob partner fydd trefnu trosglwyddiadau a llety – nid Tîm Caerdydd.

Delegation Passes

 • 2 x delegate passes MIPIM 2020
 • Opportunity to purchase additional delegate passes at subsidiary rate of 1,030.00 EUR until January 21st 2020.

Partner Events

 • “Invites for x 2 representative to regular scheduled meetings in the lead up to MIPIM 2020 with the
 • Senior Cardiff Council and Cardiff Capital Region
  representatives in attendance.”

Cardiff Stand

 • Company logo on the logo lock up wall of the Cardiff stand listed as a silver partner
 • 1/2 page advert in Invest In Cardiff prospectus (A5) that will be displayed on the stand plus will be available on line
 • Cardiff stand as a base for the week of MIPIM 2020
 • Speaker opportunity within the Cardiff programme at MIPIM 2020

Digital and Social Media content

 • Opportunity to submit content on Cardiff development and projects for all Invest in Cardiff newsletters published between 1 September 2019 and 31 March 2020
 • Opportunity to have a Cardiff development or project of your choice included on the newly launched Cardiff at MIPIM website.
 • Your company profile and logo will be included on the Cardiff at MIPIM website along with a link to your company website
 • Minimum of 3 x dedicated Twitter posts during MIPIM campaign

PR & Media

 • Opportunity for partners to provide relevant PR on their projects/ company that will be incoporated in the overall PR strategy for MIPIM 2020.

Cardiff Event Networking

 • 2 x invitations to Cardiff and the Captirla Region Signature event at MIPIM
 • 2 x invitations to the Cardiff at MIPIM Thank You Dinner

Team Cardiff

 • “Team Cardiff will offer full delegation operational support including event management, arrangement of meetings and on site advice and introductions.
  NOTE: A charter flight is available for all Cardiff partners to book through the MIPIM Team at a price of £450(£795 for non MIPIM partners) however transfers and accommodation are the responsibility of each partner and not of Team Cardiff.”

Delegation Passes

 • 1 x delegate passes MIPIM 2020
 • Opportunity to purchase additional delegate passes at subsidiary rate of 1,030.00 EUR until January 21st 2020.

Partner Events

 • “Invites for x 1 representative to regular scheduled meetings in the lead up to MIPIM 2020 with the
 • Senior Cardiff Council and Cardiff Capital Region
  representatives in attendance.”

Cardiff Stand

 • Company logo on the logo lock up wall of the Cardiff stand listed as a bronze partner
 • 1/4 page advert in Invest In Cardiff prospectus (A5) that will be displayed on the stand plus will be available on line
 • Cardiff stand as a base for the week of MIPIM 2020
 • Speaker opportunity within the Cardiff programme at MIPIM 2020

Digital and Social Media content

 • Opportunity to submit content on Cardiff development and projects for all Invest in Cardiff newsletters published between 1 September 2019 and 31 March 2020
 • Opportunity to have a Cardiff development or project of your choice included on the newly launched Cardiff at MIPIM website.
 • 0Your company profile and logo will be included on the Cardiff at MIPIM website along with a link to your company website
 • Minimum of 2 x dedicated Twitter posts during MIPIM campaign

PR & Media

 • Opportunity for partners to provide relevant PR on their projects/ company that will be incoporated in the overall PR strategy for MIPIM 2020.

Cardiff Event Networking

 • 1 x invitations to Cardiff and the Captirla Region Signature event at MIPIM
 • 1 x invitation to the Cardiff at MIPIM Thank You Dinner

Team Cardiff

 • “Team Cardiff will offer full delegation operational support including event management, arrangement of meetings and on site advice and introductions.
  NOTE: A charter flight is available for all Cardiff partners to book through the MIPIM Team at a price of £450(£795 for non MIPIM partners) however transfers and accommodation are the responsibility of each partner and not of Team Cardiff.”

Noddi ein swper partner MIPIM ar ôl dychwelyd o Cannes

 • Cyfle am Siaradwr Gwadd yn ystod y swper
 • 4 gwahoddiad i westeion

Noddwr Digwyddiadau Rhwydweithio Partneriaid Cyn MIPI

 • Noddi cyfarfodydd partner MIPIM:
  18 Medi – Neuadd Dewi Sant

Teithio i MIPIM 2020 gyda Thîm Caerdydd

Cyfle i hedfan yn uniongyrchol i Nice ar gyfer MIPIM 2020 gyda Thîm Caerdydd am £475 yn unig o Faes Awyr Caerdydd * Mae’r pris yn cynnwys trethi a chost bagiau.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod gennym becyn hedfan unigryw i MIPIM 2020 gydag ASL Airlines.

Bydd cynrychiolwyr a fydd yn ymuno a’r trefniadau grŵp yn cael mynd i dderbyniad diodydd yn y Gât Adael a hefyd, mae Maes Awyr Caerdydd wedi cynnig gostyngiad o 58% am barcio, sef y £20 y dydd yn y maes parcio “cwrdd a chyfarch”.

9/3/20  Gadael Caerdydd am 16:30, cyrraedd Nice am 19:40 (amser lleol)
12/3/20   Gadael Nice am 16:00, cyrraedd Caerdydd am 17:10 (amser lleol)
*£450 y person os ydych yn bartner MIPIM. £795 y person os nad ydych yn bartner MIPIM.

Llenwch y manylion ar gefn y ffurflen pecyn noddi.